Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej rozporządzeniem 2016/679) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach.

2) Siedziba administratora znajduje się w Katowicach przy ul. Ligonia 7, tel. +48 (32) 257 06 01, e-mail: info@arscameralis.pl ważne strony internetowe: www.arscameralis.pl arscameralis.bip-slaskie.pl

3) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych - inspektor ochrony danych. Adres e-mail: iod@arscameralis.pl, pozostałe dane teleadresowe jak powyżej.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zrealizowania zadań, które leżą w kompetencjach Instytucji Kultury Ars Cameralis.

5) Realizujemy zadania publiczne o charakterze wojewódzkim, zgodnie z przepisami prawa: ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, a także innymi szczególnymi przepisami prawa oraz statutem Instytucji.

6) Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z art. 6 rozporządzenia 2016/679 o zgodności przetwarzania z prawem. W szczególnych sytuacjach dopuszczalne są także inne powody, np. ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń lub wyrażona przez Panią/Pana zgoda. Informacje o konkretnych celach przetwarzania i ich podstawach prawnych zostaną każdorazowo przekazane w ramach realizacji danej sprawy, np. na dedykowanym formularzu, jeśli ma zastosowanie.

7) W określonych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom. W przypadku innych organów administracji publicznej podstawą przekazywania będą właściwe dla danej sytuacji przepisy prawa.

8) Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, dostawcy usług w takich obszarach jak: usługi pocztowe lub kurierskie, wykonywanie lub dostarczanie systemów informatycznych niezbędnych do funkcjonowania Instytucji, obsługa archiwalna, obsługa bankowa w zakresie realizacji płatności.

9) Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Instytucji.

10) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który będzie określony indywidualnie i uzależniony od rodzaju sprawy, której Pani/Pana dane osobowe będą dotyczyć. Instytucja ma także obowiązek przechowywania akt spraw w interesie publicznym.

11) Okres przechowywania wynikał będzie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, może także wynikać ze szczególnych przepisów mających zastosowanie do zrealizowania Pani/Pana sprawy.

12) W związku z przetwarzaniem przez Instytucję danych osobowych, posiada Pani/Pan szereg praw:

  • dostępu do swoich danych osobowych i informacji na temat sposobu ich przetwarzania,
  • żądania ich sprostowania,
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacji, gdy podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia 2016/679.

13) W przypadkach, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów.

14) Powyższe prawa można realizować kontaktując się z administratorem lub inspektorem ochrony danych.

15) Ponadto istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

16) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, chyba że w konkretnej sytuacji zostanie przekazana informacja, że podanie danych jest dobrowolne.

17) Konsekwencją niepodania danych osobowych, tam gdzie jest to obowiązkowe, będzie brak możliwości realizacji Pani/Pana sprawy czy zawarcia umowy.

Inspektor danych osobowych: Tobiasz Melanowski - tel. +48 32 257 06 01,

mail: iod@arscameralis.pl


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : aktualizacja adresów e-mail
Adam Adamski 2022-05-04 10:56:45
Edycja dokumentu : Aktualizacja adresów mailowych w treści dokumentu
Adam Adamski 2022-04-21 21:36:15
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Marta Piastowska 2021-06-02 14:09:55
Edycja dokumentu : zmiana adrresu mailowego IOD
Marta Piastowska 2021-06-02 14:09:46
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46

Otwarte dane Pokaż dane